Drukuj
Nadrzędna kategoria: Strony klas
Kategoria: klasy 1-3

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

DLA UCZNIÓW KLAS I – III SP NR 14 W TARNOWIE

„KOCHAM POLSKĘ – 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”

 

Cele konkursu:

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I-III.

Warunki uczestnictwa:

Termin dostarczenia prac:

Prace należy składać w sali nr 11 do dnia 22 X 2018 r.

Zasady oceniania:

Oceny prac zgłoszonych przez uczestników dokona powołana z Grona Pedagogicznego Komisja. Przy ocenie prac najwyżej punktowane będą: pomysłowość, samodzielność wykonania,stopień trudności techniki,staranność wykonania.Autorzy najciekawszych prac otrzymają symboliczne upominki i dyplomy. Nagrodzone prace będą zamieszczone na wystawce w korytarzu szkolnym i na stronie internetowej szkoły. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na początku listopada.

 

                                                                                   ...............................................................

                                                                                  /podpis Dyrektora szkoły/

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM

ORGANIZOWANYM PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 14

W TARNOWIE

  1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka................................................................(imię i nazwisko) w konkursieplastycznym „KOCHAM POLSKĘ – 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”.
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego

dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).

  1. Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka w publikacjach w formie tradycyjnej (np. katalogi, foldery, notatki prasowe, wystawy konkursowe ipokonkursowe)i elektronicznej związanych z konkursem plastycznym „KOCHAM POLSKĘ – 100 LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”.

....................................                                                          ............................................................

/miejscowość i data/                                             podpis rodziców (opiekunów prawnych)

Pliki do pobrania:
Pobierz plik (SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY.pdf)SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY[ ][ ]